Chương trình đã kết thúc.
Cảm ơn bạn đã nhiệt tình tham gia.