nap.tn3q.zing.vn

Tướng Quân tham gia sự kiện bằng cách đăng nhập tại trang này và nạp tại: nap.tn3q.zing.vn
Nạp hoàn tất hãy quay lại trang để nhận quà tương ứng.

Nạp 1 ngày

Nạp 2 ngày

Nạp 3 ngày

Nạp 4 ngày

Nạp 5 ngày

Nạp 6 ngày

Nạp 7 ngày

Tướng Quân hoàn thành nạp từng ngày sẽ nhận được quà sự kiện tương ứng.
Hoàn thành nhiệm vụ bằng cách mua vé 22k tại nap.tn3q.zing.vn

Nạp đủ 1 ngày

Nạp đủ 3 ngày

Nạp đủ 6 ngày

Nạp đủ 10 ngày

Nạp đủ 14 ngày

Nạp đủ 18 ngày

Nạp đủ 21 ngày

Tướng Quân hoàn thành nạp đủ 1 ngày; 3 ngày; 6 ngày; 10 ngày; 14 ngày; 18 ngày; 21 ngày sẽ nhận được quà sự kiện tương ứng. Hoàn thành nhiệm vụ bằng cách mua vé 129k nap.tn3q.zing.vn

Bạn đã đăng nhập:
0/19 ngày