Đăng ký
22.11
29.11
Xếp hạng
30.11
09.12
Món quà
đặc biệt
12.12

DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA

BẢNG XẾP HẠNG NGƯỜI TẶNG TIM

TOP Tên nhân vật Máy chủ Lượt tim
1 Nhất Tiếu Nại Hà S001 100
2 Nhất Tiếu Nại Hà S001 100
3 Nhất Tiếu Nại Hà S001 100
4 Nhất Tiếu Nại Hà S001 100
5 Nhất Tiếu Nại Hà S001 100
6 Nhất Tiếu Nại Hà S001 100
7 Nhất Tiếu Nại Hà S001 100
8 Nhất Tiếu Nại Hà S001 100
9 Nhất Tiếu Nại Hà S001 100
10 Nhất Tiếu Nại Hà S001 100

Thông tin game