Số Gà Vàng đã lật:
0

_
_

_
01 Quà Đá Lv10-Siêu
_
01 Nhẫn Kim Cương +1
_
200 Đá Hồn Lv1
_
01 Nhẫn Kim Cương +2
_
200 Hồn Chiến Văn
_
01 Nhẫn Kim Cương +3

CÁ NHÂN TÍCH LŨY GÀ VÀNG

Xin chào: (thoát)

0 lượt

*Quà sẽ được gửi qua thư trong game từ 10h00 đến 23h59 ngày hôm sau

_

_